Deaf Journalism Europe: Att stärka dövjournalistik i Europa

 

Vi vill främja och utvidga dövjournalistik genom teckenspråk! Vårt konsortium består av sju engagerade organisationer från sju olika länder, och vi arbetar tillsammans för att förbättra kunskaperna hos döva journalister och utveckla mer tillgängliga nyhetsformat.

Enkät om nyheter på teckenspråks framtid

News
Välkommen till vår första enkät! Tack vare projektet ”Deaf Journalism Europe”, som delfinansieras av Europeiska unionen, lanserades olika nyhetstjänster på teckenspråk 2023. Projektet kommer att avslutas i slutet av maj…
Om vårt projekt

Projektet syftar till att revolutionera journalistiken för dövsamhället i Europa genom att skapa ett samverkande nätverk av medieorganisationer ledda av döva. Med fokus på innovation, samarbete, mångfald, opartiskhet och kvalitet strävar projektet efter att åtgärda den betydande klyftan inom dövjournalistik och tillgänglighet till medier.

Viktiga komponenter inkluderar produktion av nyhetsinnehåll på nationella teckenspråk, anpassat efter specifika behov hos döva individer, samt utveckling av journalistiska standarder för döva publikgrupper. Projektet avser även att utbilda en ny generation döva journalister och utvidga gruppen av professionella som kan bidra till dövfokuserad journalistik.

Främja dövjournalistik
Skapa tillgängliga nyhetsformat
Spridning av goda metoder och lösningar
Utveckling av en hållbar affärsmodell

Projektet kommer även att utforska affärsmodeller för medieorganisationer ledda av döva för att stärka deras ekonomiska hållbarhet. Det kommer också att engagera sig i omfattande spridningsinsatser för att nå döva publikgrupper och intressenter över hela Europa.

I slutändan kommer projektets framgång att mätas utifrån dess påverkan på döva individer, tillväxten av medieorganisationer ledda av döva samt dess förmåga att främja samarbete och innovation inom dövjournalistik både på nationell och europeisk nivå.

Mål

Projektets primära mål är att revolutionera och höja journalistiken för dövsamhället i Europa, genom att hänvisa till den betydande klyftan inom mediernas tillgänglighet och representation.

Innovation: Projektet strävar efter att omforma hur döva individer uppfattar journalistik genom att tillhandahålla dagligt nyhetsinnehåll på teckenspråk, främja kritiskt tänkande och förbättra deras tillgång till information. Genom grävande journalistik och ett kontinuerligt flöde av nyheter siktar det på att utmana traditionella berättelser och skapa ett paradigmskifte i dövjournalistik.

Samarbete: Genom att etablera ett samarbetsvilligt europeiskt partnerskap av medieorganisationer ledda av döva strävar projektet efter att samla resurser, expertis och nätverk. Det främjar samarbete inom innehållsproduktion, utveckling av standarder och delning av bästa praxis. Samarbetet sträcker sig också till att engagera etablerade nyhetsorganisationer och nationella dövorganisationer för att främja tillgänglighet och inkludering.

Mångfald: Projektet erkänner behovet av mångfald inom sina egna team och innehåll. Det strävar aktivt efter att involvera döva journalister från olika bakgrunder, inklusive HBTQIA+, BIPOC, dövblinda och kvinnor. Detta åtagande för mångfald sträcker sig till projektets inflytande på den bredare medielandskapet, vilket gör döva yrkesverksamma synliga och främjar inkludering.

Opartiskhet och redaktionell oberoende: Att säkerställa journalistikens oberoende är avgörande. Projektets partners åtar sig att upprätthålla redaktionell frihet och skydd för journalister som kan rapportera om känsliga ämnen, därigenom upprätthålla München-stadgan.

Kvalitet: Projektet lägger stor vikt vid kvaliteten på sina resultat, inklusive nyhetsartiklar, standarder och utbildningsmaterial. Regelbundna kvalitetskontroller och utvärderingsprocesser säkerställer att projektet effektivt uppnår sina mål.

Uppdrag

Uppdraget för detta projekt är att revolutionera dövjournalistik i Europa. Genom att tillhandahålla dagliga nyheter på teckenspråk, främja samarbete bland medieorganisationer ledda av döva, främja mångfald och opartiskhet och säkerställa högkvalitativ journalistik, syftar projektet till att stärka dövsamhället. Dess uppdrag är att göra nyheter tillgängliga, informativa och inkluderande, samtidigt som det utmanar konventionella berättelser och verkar för att dövjournalistik erkänns som en viktig och respekterad del av medielandskapet. I slutändan strävar projektet efter att skapa en paradigmskiftning, förbättra döva individers kritiska tänkande och möjliggöra fullt deltagande i journalistikens och medias värld.

Filosofi

Filosofin för detta projekt grundar sig i inkludering, stärkande och innovation. Den omfamnar principen att döva individer bör ha lika tillgång till nyheter och information, forma berättelser som speglar deras erfarenheter och bekymmer. Projektet värdesätter samarbete, mångfald och opartiskhet och strävar efter att skapa ett medielandskap där döva röster inte bara hörs utan också firas. Det verkar för den omvandlande kraften i journalistik inom dövsamhällen, utmanar befintliga normer och främjar kritiskt tänkande.

Nyhetsformat

Tillgängliga nyhetsformat på sju teckenspråk

Våra projektpartners producerar nyheter i tillgängliga format på sju olika teckenspråk och utvecklar de journalistiska standarder som krävs för att möta behoven hos dövsamhällena.

DNieuws är en nyhetsplattform på nederländskt teckenspråk och drivs av vårt projektpartner Turkoois från Groningen, Nederländerna. Du hittar DNieuws på deras hemsida, Instagram och Facebook.

Avsnittet ”Notizie15” i ”Il Labiolettore” publicerar en samling nyheter på 15 minuter på måndagar, onsdagar och fredagar på YouTube. Plattformen ”Il Labiolettore” drivs av vårt italienska projektpartner Fenice Turchese. Du kan också hitta dem på deras hemsida, Instagram och Facebook.
Média’Pi! är en ideell och oberoende online-plattform för döva från Paris, Frankrike, med nationella och internationella nyheter på franskt teckenspråk (LSF) och franska. Du hittar också dem på Instagram och Facebook.
Správy SPJ är en nyhetsplattform på slovakiskt teckenspråk från DeafStudio i Prešov, Slovakien. Du hittar plattformen på deras hemsida, Instagram och Facebook.
Teckenrapport är en nyhetssida på svenskt teckenspråk och drivs av Teckenbro från Örebro, Sverige. Du hittar nyheter och rapporter på deras hemsida, Instagram, Facebook och YouTube.
”Taubenschlag täglich” är en del av webbplatsen Taubenschlag, som drivs av manua från Berlin, Tyskland. Detta projekt är en daglig nyhetskälla på tyskt teckenspråk och kan hittas på Instagram för att hålla sig uppdaterad.
VGT Nieuws är en nyhetsplattform på flamländskt teckenspråk och drivs av Visual Box från Ghent, Belgien. Du hittar plattformen på deras hemsida, Instagram, Facebook och YouTube.
Partner

Våra engagerade projektpartner

Våra projektpartner är en väsentlig del av detta projekt. Tillsammans med sju utmärkta organisationer från sju olika länder arbetar vi för att uppnå målet för vårt projekt – att förbättra och utvidga dövjournalistik i Europa.